Pedagog, Logopeda, Psycholog

Dekalog dla rodziców dzieci dyslektycznych

opr.: prof.dr hab. Marta Bogdanowicz

NIE - "nie czyń bliźniemu, co Tobie niemiłe".

 1. Nie traktuj dziecka jak chorego, kalekiego, niezdolnego, złego lub leniwego.

 2. Nie karz, nie wyśmiewaj dziecka w nadziei, że zmobilizujesz je to do pracy.

 3. Nie łudź się, że dziecko "samo z tego wyrośnie", "weźmie się w garść", "przysiądzie fałdów" lub że ktoś je z tego "wyleczy".

 4. Nie spodziewaj się, że kłopoty dziecka pozbawionego specjalistycznej pomocy ograniczą się do czytania i pisania i skończą się w młodszych klasach szkoły podstawowej.

 5. Nie ograniczaj dziecku zajęć pozalekcyjnych, aby miało więcej czasu na naukę, ale i nie zwalniaj go z systematycznych ćwiczeń.

TAK - "strzeżonego Pan Bóg strzeże".

 1. Staraj się zrozumieć swoje dziecko, jego potrzeby, możliwości i ograniczenia, aby zapobiec trudnościom szkolnym.

 2. Spróbuj jak najwcześniej zaobserwować trudności dziecka: na czym polegają i co jest ich przyczyną. Skonsultuj się ze specjalistą (psychologiem, pedagogiem, logopedą).

 3. Aby jak najwcześniej pomóc dziecku:

  • zaobserwuj w codziennej pracy z dzieckiem, co najskuteczniej mu pomaga,

  • korzystaj z odpowiedniej literatury i fachowej pomocy nauczyciela - terapeuty (w formie terapii indywidualnej i grupowej),

  • bądź w stałym kontakcie z nauczycielem i pedagogiem szkolnym.

 4. Bądź życzliwym, pogodnym, cierpliwym przewodnikiem i towarzyszem swego dziecka w jego kłopotach szkolnych.

 5. Chwal i nagradzaj dziecko nie tyle za efekty jego pracy, ile za włożony w nią wysiłek. Spraw, aby praca z dzieckiem była przyjemna dla was obojga.

Dyktando w 10 punktach - z komentarzem ortograficznym

Opr.:  prof. dr hab. Marta Bogdanowicz

 1. Umów się z dzieckiem, że codziennie będziecie robić dyktando obejmujące 3 zdania. Wymyślcie wspólnie nagrodę po każdym tygodniu pracy.

 2. Zaznacz w książce dziecka 3 zdania i przeczytaj na głos pierwsze zdanie.

 3. Dziecko powtarza zdanie i omawia pisownię każdego wyrazu (podaje zasady pisowni).

 4. Dziecko zapisuje zdanie (podobnie postępuje z następnymi zdaniami).

 5. Dziecko samodzielnie sprawdza cały napisany tekst.

 6. Dorosły sprawdza tekst. Jeżeli znajdzie błędy, podaje ich liczbę.

 7. Dziecko ponownie sprawdza tekst z pomocą słownika ortograficznego.

 8. Dorosły sprawdza poprawiony tekst. Jeżeli nadal są błędy, wskazuje tekst, z którego dyktował zdania.

 9. Dziecko porównuje napisany tekst ze wzorem i ostatecznie poprawia błędy.

 10. Dziecko opracowuje błędnie napisane wyrazy (np. podaje zasady pisowni, wyrazy pokrewne, odmienia wyraz przez przypadki, wymienia na inne formy).

Uwagi: Podstawowym założeniem stosowania techniki: dyktando z komentarzem ortograficznym jest przeświadczenie o możliwości utrwalenia zasad pisowni i wytworzenia pełnej świadomości ortograficznej przez przekształcenie się nawyku "głośnego myślenia" - określenia zasad pisowni - w nawyk cichego przypominania ich sobie podczas pisania. Kolejnym zadaniem ćwiczenia jest wytworzenie nawyku dokładnego sprawdzania i poprawiania każdej pracy pisemnej po napisaniu. Dziecko ma prawo do popełnienia błędu, ale nie ma prawa pozostawić go bez poprawienia. Warunkiem uzyskania tych efektów jest wykonywanie omawianego ćwiczenia krótko, lecz systematycznie oraz zawarcie umowy z dzieckiem co do czasu pracy (codziennie), liczby dyktowanych zdań (zawsze tej samej) oraz nagrody (po każdym tygodniu ćwiczeń). W ten sposób dziecko nie będzie usiłowało tych spraw stale z nami negocjować.

Tak więc ćwiczenie "dyktando w 10 - punktach" ma:

 1. utrwalić znajomość zasad pisowni,

 2. wytworzyć nawyk stałego przywoływania zasad ortograficznych podczas pisania,

 3. wytworzyć nawyk stałego sprawdzania napisanego tekstu, a więc poczucie ODPOWIEDZIALNOŚCI za napisany tekst.

 

 LOGOPEDA


LOGOPEDA to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

 

Terapią logopedyczną w naszej szkole zajmuje się:

 

mgr Katarzyna Stasieńko

 

 

ZADANIA LOGOPEDY SZKOLNEGO:

 • przeprowadzenie badań wstępnych,

 • diagnozowanie logopedyczne,

 • organizowanie pomocy logopedycznej,

 • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,

 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji,

 • wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli.

 

CELE TERAPII LOGOPEDYCZNEJ:

 • usuwanie zaburzeń mowy

 • wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy

 • wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej

 • likwidację przyczyn i skutków pierwotnych oraz wtórnych, do których zalicza się zarówno psychologiczne, jak i pedagogiczne następstwa zaburzeń mowy

 

Godziny pracy logopedy:

poniedziałek: 7:30 – 14:30

czwartek: 7:30 – 14:30

 

Konsultacje:

poniedziałek: 13:00-14:00

czwartek: 13:00 – 14:00

 

 

KOREKCJA WAD WYMOWY POLEGA NA:

 • ćwiczeniach oddechowych

 • kształtowaniu słuchu fonematycznego (wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków mowy)

 • wywoływaniu, korygowaniu i utrwalaniu prawidłowej wymowy głosek w izolacji, sylabie, wyrazie, zdaniu i dłuższych wypowiedziach

 • usprawnianiu narządów artykulacjnych (języka, warg, żuchwy).